Sunday, May 09, 2010

Si Ina

an ina sarong anghel na buhay
poon kita mamundag, padangat kitang tunay
an pahalagahan siya sadit sanang bagay
an mamatean na siya padangat, kaogmahan niyang marhay


sa sakuyang ina, daing makakaarog
may malinig na puso asin mahuyong boot
nahiling ko saiya anong gayong higos
siya naghihinguha sa likod kan pagtios.


an sakuyang ina, pano nin pagkamoot
sa mga aki niya, pirming minasabot
dawa ngani minsan siya nakukulogan
daing ibang isip kapakanan kan kaakian.


an sakuyang ina, maski naghehelang
dai madangogan nin agrangay man lamang
halos itago maraot na kamatean
tanganing sa aki niya dai maulang


an mga ina, maski anong sabihon
gabos na sakripisyo handang gibohon
maski sadiring buhay saiyang idudusay
maitao sana sato an maray na buhay.


nueve meses kita yaon sa tulak niya
pangidam na deficil, isip isipa baya
pagporos pa sana, sakripisyong dakula
tanganing sa kinaban, mamundag sana kita.

No comments: